Bibliografie over de hekserij- en andere toverijprocessen in het graafschap Vlaanderen (Flamingant)

tussen 1450 en 1750

 

Witchcraft and Sorcery Trials in Flanders Bibliography (1450-1750)

 

 

Door Prof. J. Monballyu

Jos. Monballyu@kulak.ac.be

 

01/01/2003

 

Algoet, G. Een heks te Waregem in het begin van de 17de eeuw, 13e Jaarboek van de Geschied- en Heemkundige Kring 'De Gaverstreke', 13 (1985), 490.

 

Baert, G. Heksenprocessen in de Leiestreek (1651-1661), Bijdragen tot de Geschiedenis der stad Deinze en het land aan Leie en Schelde, 29 (1962), 179-220.

 

Becuwe, F. Heksenwaan en -vervolging in de Westhoek met Bette Blaere als exempel,. s.l., 1984, 36 pp.

 

Bocquet, L. en Hosten, E. L'Agonie de Dixmude. Episodes de la bataille de l'Yzer. Paris, 1916, 246-249.

 

Boutens, S. Van een tovenaarsproces te Belle in Vlaanderen, Iepers Kwartier, 10 (1974), 57-62.

 

Braekman, W. Belezers, waarzeggers en heksen te Gent in de zestiende en zeventiende eeuw, Oostvlaamse Zanten, 65 (1990), 3-12.

 

Braekman, W. Heksen uit Ninove en Pollare in 1595 voor het gerecht, Volkskunde, 91 (1990), 1-33.

 

Braekman, W. Een onverbeterlijke belezer uit West-Vlaanderen (1623-1641), Liber Amicorum Josef Van Haver, Brussel, 1991, 47-54.

 

Braekman, W. Spel en kwel in vroeger tijd. Verkenningen van charivari, exorcisme, toverij, spot en spel in Vlaanderen, Gent, 1992, 113-244.

 

Braekman, W. Toverij te Ouwegem in 1602, Oostvlaamsche Zanten, 69 (1994), 3-4.

 

Braekman, W. Tovenaressen branden kerktoren af te Gent (1602), Oostvlaamse Zanten, 71 (1996), 42-43.

 

Braekman, W. Twee heksen te Assenede (einde 16de en midden 17de eeuw, Appeltjes van het Meetjesland, 49, (1998) 57-71.

 

Calbrecht, J. Een proces tegen tovenaars (Ieper 1764), Iepers kwartier, 5 (1969), 133-136 en 6 (1970), 22-27.

 

Cannaert, J. Bijdragen tot het Oude Strafregt in België, Brussel, 1829, 58-76 en 155-197.

 

Cannaert, J. Bydragen tot de Kennis van het Oude Strafrecht in Vlaenderen, Gent, 1835, 459-491.

 

Cannaert, J. Vertoog over een proces wegens toovery (a° 1664), Belgisch Museum voor de Nederduitsche Tael- en Letterkunde en de Geschiedenis des Vaderlands, 8 (1844), 115-144.

 

Cannaert, J. Olim, Procès de Sorcellerie en Belgique sous Philippe II et le gouvernement des Archiducs, Gent, 1847.

 

Cassiman, A. Heksenprocessen te Olsene - 1661, Oostvlaamsche Zanten, 23 (1948), 117-124.

 

Castelain, R. De rechtspraak te Helkijn in de 17de eeuw, De Leiegouw, 10 (1968), 167-185.

 

Castelain, R. Een heksenproces te Anzegem (1603), 10de Jaarboek van de Geschied - en Oudheidkundige kring “De Gaverstreke”, 10 (1982), 65-70.

 

C.D. Van tooveressen en zwarte katers, Biekorf, 48 (1947), 13-17.

 

Ceuppens, G. Geschiedenis der heksenprocessen in de Zuidelijke Nederlanden in de XVIe en het begin der XVIIe eeuw (1500-1620). Licentiaatsverhandeling RU- Gent, Gent, 1963, passim.

 

Cloet, M. (ed.). Itinerarium visitationum Antonii Triest, episcopi Gandavensis (1623-1653). De visitatieverslagen van bisschop Triest (Symbolae Facultatis Litterarum et Philosophiae Lovaniensis, Series A/vol. 2), Leuven, 1976, passim.

 

Coornaert, M. Over orde handhaven in het Brugse Vrije, Rond de Poldertorens, 10 (1968),139-140 en 145-146.

 

Coornaert, M. Wolven en ongedierte in het Brugse Vrije, Rond de Poldertorens, 10 (1968), 68-70.

 

Copie d'un consultation authographe, concernant une sorcière de Moen. Année 1660, Analectes des Flandres, s.l., 1838, 1-5.

 

Copie exacte et fidèle d'un procédure intentée vers la fin de décembre 1658, à Jeanne Delécluse, femme de Nicolas Fourmantel, suspectée de sorcellerie et exécutée sur la place de Merville, le 26 février 1659, Archives historiques et litteraires du Nord de la France et du Midi de la Belgique, 4 (1834) 511-527.

 

Cortyl, M. Exécutions de sorcières en Flandre-Maritime au XVIIe Siècle, Bulletin du Comité Flamand de France, 2 (1894-1899), 12-19.

 

Croissant, E. Une sorcière à Nieuport (1652), La Flandre. Revue de monuments d'Histoire et d'Antiquités, 5 (1873-1874), 37-40.

 

D. Du crime du sorcellerie. Lettres du Grand Conseil de Flandres, Messagier des sciences historiques, 28 (1850), 374-384.

 

Dalle, D. Jeanne Panne, de heks van Nieuwpoort, De Gidsenkring, 22 (1984), 1-38.

 

Dalle, G. Jeanne Panne, de heks van Nieuwpoort. Gewijzigde en aangevulde uitgave, Nieuwpoort, 1985, 38 pp.

 

Dauwe, J. Een toverheks te Lebbeke in 1427, Lebbeke, 1 (1989), 118.

 

De Brouwer, J. De bestraffing bij de overtreding van kerkelijke wetten gedurende de 17de en de 18de eeuw in het aartsbisdom Mechelen en in het bijzonder in het Land van Aalst, Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis. Handelingen, 20 (1966), 87-88.

 

De Brouwer, J. Bijgelovige Praktijken, Het Land van Aalst, 19 (1967), 267-268.

 

De Brouwer, J. De kerkelijke rechtspraak en haar evolutie in de bisdommen Gent, Antwerpen en Mechelen (1570-1795), Tielt, 1971-1972, 1, 95-99 en 2, 13-15.

 

De Cuyper, G. Een heksenproces te Nieuwpoort, Bachten de Kupe, 15 (1973), 22-24.

 

De Cuyper, G. Een heksenproces te Veurne op 10 februari 1616 ten laste van Bette Blaere, Jubileumuitgave Bachten de Kupe, Nieuwpoort, 1974, 46-72.

 

De Cuyper, G. Een heksenproces te Nieuwpoort ten laste van Janneke de Deister weduwe Jan Panne, Pro Justitia. Contactblad vriendenkring (Veurne), 19 (1977), 4-23.

 

De Potter, F., Ronse, E. en Borre, P. Geschiedenis der stad en kastelnij Veurne. Gent, 1873, 106-108.

 

Derode, V. Histoire réligieuse de la Flandre Maritime et en particulier de la ville de Dunkerque, Dunquerque, 1857, 199-205.

 

De Smet, J. Tooveressen te Brugge in 1633-1634, ‘t Beertje. Volkskundige Almanak, 2 (1938), 21-24.

 

D[e] S[met], J. De heksenmeester van Voormezele. Hoe Hendrik Buen met den duivel Astegory omging en te Yper levend verbrand werd (1597), Biekorf, 32 (1936), 131-133.

 

De Smet, J. Tooverheksen in het Noordvrije 1610, Biekorf, 47 (1946), 145-150.

 

De Wilde, J.het belang van getuigenissen bij gerechtelijke onderzoeken voor genealogische opzoekingen. Casus: de heksenprocessen te Laarne (1607-1608), Castellum, 14 (1997), 37-40.

 

De Wilde, J. Het faict van tooverie in Laarne (1607-1608): enkele feiten en bedenkingen, Castellum, 18 (2001), 3-32.

 

Dewulf, M. Een heksenjagersepidemie te St.-Niklaas in 1692, Annalen van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, 68 (1965), 35-65.

 

Diegerick, I. Mélanges pour servir à l’histoire des moeurs, des usages, des faits, des homme, de la littérature et des arts, de la ville d'Ypres et de l’ancienne West-Flandre, Annales de la société historique et archéologique et littéraire de la ville dYpres, 7 (1876), 368-396.

 

Elias, H. Kerk en Staat in de Zuidelijke Nederlanden onder de regering der aartshertogen Albrecht en Isabella (1598-1621), Antwerpen, 1931, 36-45.

 

Eerens, M. Toverij in de stad Gent en in de kasselrij van de Oudburg tijdens het laatste kwartaal van de 16de en eerste helft van de 17de eeuw, 1570-1650, Licentiaatsverhandeling RU-Gent, Gent, 1978.

 

Eerens, G. Bijgeloof en repressie in Vlaanderen. Heksenvervolging in het 16de en 17de eeuwse Gent, M. Baelde en H.Van Nuffel(ed.), De eeuw van St. Aldegonde. Interuniversitair Colloquium over 16de Eeuwse Geschiedenis, Oostende, 1982, 109-117.

 

Gailliard, E. Un proces de sorcière à Bruges en 1612, La Flandre. Revue des Monuments d’Histoire et d’Antiquités, 2 (1868-1869), 235-239.

 

Gaillard, E. La sorcellerie à Bruges en 1767, La Flandre. Revue des Monuments d'Histoire et d'Antiquités, 3 (1869-1870), 111-137.

 

Gaillard, V. Archives du Conseil de Flandre ou recueil de documents inédits relatifs à l'histoire politique, judiciaire, artistique et littéraire, Gent, 1856, 451-506.

 

Gilliodts Van Severen, L. Mémoriaux de Bruges, 4, Brugge, 1913, 343 en 400.

 

Giraldo, W. Grietkin Sondersiele, Dietsche Warande en Belfort, (1983), 332-342.

 

Giraldo, W. Beschuldigd van toverij te Handzame 1625, Biekorf, 96 (1996), 108-109.

 

Giraldo, W. De zeer droeve uren van Anna Vanden Bussche, begijntje, Volkskunde, 99 (1998), 24-32.

 

Henne, A. Histoire du règne de Charles-Quint en Belgique. Brussel, 1859, 181-193.

 

Hollevoet, E. Een Meulebeekse heks veroordeeld (1599), De Roede van Tielt, 23 (1992), 78.

 

Huys, P. Een toverijproces in Geluwe, C. De Backer (ed.), Cultuurhistorische Caleidoscoop, Gent, 1992, 241-256.

 

Huys, P. Op beschuldiging van toverij (Een Geluwse familie voor de Kortrijkse rechters, 1615), Jaarboek Stedelijke Oudheidkundige Commissie, Wervik, 1993, 1-24.

 

Huys, P. Een Nevelse heks doodgefolterd (1624), Het Land van Nevele, 25 (1994), 120-122.

 

Impe, A. Ketters en belezers in de dekenij Tielt tusschen de jaren 1620 en 1650, Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, 22 (1946-1948), 309-322.

 

Kinds, L., Saveyn, M. en Van Den Meersschaut, J. Acht eeuwen Nokere, Kruishoutem, 1996, 195-203.

 

K.v.C. Veroordeeling eens Tooveraars in de XVII eeuw, Volk en Taal, 2 (1889-90), 162-166.

 

Lampaert, F. Heksenvervolging en hekserij in de “Kasselrij Veurne” 1580-1660, Licentiaatsverhandeling RU-Gent, Gent, 1982.

 

Le Calvé, M. Un procès de sorcellerie dans la Flandre du XVIIe siècle, Armentières, 1990, 129 pp.

 

Lemaire, L. La sorcellerie à Dunkerque. Jugements et exécutions pour crimes de sortilège (1596-1599), Société Historique et Archéologique de Dunkerque et de la Flandre Maritime. Bulletin, 15 (1912), 377-411.

 

Leroy, M. Extraits du mémoire intitulé: Fragment d’histoire ou notes historiques sur la ville de Bailleul et ses environs, Mémories de la société royale et centrale d’agriculture, sciences et arts, 6 (1835-1836), 253-283.

 

Lostrie, C. Het bewogen leven en de wrede dood van Janneken Callens, toverheks, s.l., 1983, 16pp.

 

Maddens, K. Heksen op de brandstapel te Ieper in 1593, Biekorf, 61 (1960), 75-78.

 

Masingarbe, Ph. “De la sorcellerie...", Bulletin du Comité Flamand de France, 50 (1998), 11.

 

Massau, D. Du crime de sorcellerie. Lettre du Grand Conseil en Flandre (2 décembre 1595), Messager des sciences historiques et archives des arts en Belgique, 28 (1850), 374-384.

 

Mishandeling van een tooveringe, 't Leiegouwtje, 17 (1996), 3.

 

Monballyu, J. Toverij en hekserij te Kortrijk en te Brugge in het jaar 1596, Volkskunde, 81 (1980), 183-195.

 

Monballyu, J. Een heks te Waregem in het begin van de 17de eeuw, 8ste Jaarboek van de Geschied- en Heemkundige Kring “De Gaverstreke”, Waregem, 1980, 7-12.

 

Monballyu, J. De rol van pijniging in de 16de en 17de eeuwse heksenprocessen, Volkskunde, 82 (1981), 91-101.

 

Monballyu, J. Machtsmisbruik in heksenvervolgingen. Het proces tegen Tanneken Sconynx te Gottem in 1602-1603, Volkskunde, 82 (1981), 43-67.

 

Monballyu, J. Heksenprocessen in Heestert in de tweede helft van de 17de eeuw, De Leiegouw, 24 (1982), 165-172.

 

Monballyu, J. Schadelijke toverij te Brugge en te Ieper in de 15de eeuw, Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming “Société d'Emulation” te Brugge, 121 (1984), 265-269.

 

Monballyu, J. Een heks op de brandstapel in Ingelmunster in 1607, De Leiegouw, 29 (1987), 365-370.

 

Monballyu, J. De houding van de rechters tegenover de hekserij in de Zuidelijke Nederlanden tijdens de 15de tot de 17de eeuw, Standen en Landen, 86 (1987),11-36.

 

Monballyu, J. Het heksenproces tegen Arnouldyne van Rechem te Deinze in 1599, Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, Nieuwe reeks, 41 (1987), 129-148.

 

Monballyu, J. Het heksenproces tegen Arnouldyne van Rechem te Deinze in 1599, Bijdragen tot de geschiedenis der stad Deinze en van het land aan Leie en Schelde, 56 (1989), 129-163.

 

Monballyu, J. La théorie sur la sorcellerie chez Wielant et Damhouder, 'Houd voet bij stuk.', F. Stevens en D. Van Den Auweele (eds.), Xenia iuris historiae G. van Dievoet oblata, Leuven, 1990, 291-313.

 

Monballyu, J. Gerechtelijke concurrentie inzake toverij in de kasselrij Kortrijk tijdens de 17de eeuw. Het proces Pieter de Vroe (1618-1633), De Leiegouw, 35 (1993), 211-227.

 

Monballyu, J. "Omdat zy compact ghemaeckt heeft met den boosen vyandt”. Het heksenproces tegen Elisabeth de Bode in Heestert (1659), De Leiegouw, 36 (1994), 241-262.

 

Monballyu, J. Het gerecht in Menen in de 16de eeuw, 't Wingheroen, 17 (1993), 7.

 

Monballyu, J. Was Tanneken Sconyncx een heks? Een analyse van haar proces in 1602-1603, De Roede van Tielt, 25 (1994), 94-140.

 

Monballyu, J. Van hekserij beschuldigd. Heksenprocessen in Vlaanderen tijdens de 16de en 17de eeuw, Kortrijk-Heule, 1996, 128 pp.

 

Monballyu, J. Diksmuide, ‘De Westvlaamse heksenstad?’, Biekorf, 99 (1999), 546-559.

 

Monballyu, J. Heksenprocessen en andere toverijprocessen in het Land van Aalst en het Land van Dendermonde, Het Land van Aalst, 53 (2001), 213-240.

 

Monballyu, J. Heksenprocessen in de kasselrij Oudenaarde, Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, 39 (2002), 3-35.

 

Monballyu, J. Die Hexenprozesse in der Grafschaft Flandern (1495-1692). Chronologie, Soziographie, Geographie und Verfahren, hg. H. Eiden en R. Voltmer, Hexenprozesse und Gerichtspraxis, (Trierer Hexenprozesse - Quellen und Darstellungen, 6), Trier, 2002, 279-314.

 

Monballyu, J. Christyne Kints, de heks van Harelbeke in 1603, - De Leiegouw, 44 (2002), 317-323.

 

Monballyu, J. Een heksenproces in Olsene in 1603, - 30ste Jaarboek van de Geschied- en heemkundige kring “De Gaverstreke, Waregem, 2002, 9-19.

 

Monballyu, J. Heksenprocessen te Laarne in 1607-1608: een samenspel van ‘krachten van onderen’ en ‘krachten van boven’, -Gedenkschriften van de Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde, vierde reeks, 21, jaarboek 2002, 191-249.

 

Neylants, E. Molkentoveren, Biekorf, 39 (1933), 135-138.

 

N.N. Waarzeggers te Brugge in 1584, Biekorf, 40 (1934), 137-138.

 

Pattyn, K. Heksenprocessen voor de Kortrijkse Schepenbank, XVIde-XVIIde eeuw, Licentiaatsverhandeling KU-Leuven, Leuven, 1987.

 

Pattyn, K. Een Zwevegemse heks. Amantine van Thieghem die '...van tfaict van tooverie alzo zuvere es als het kerckhof van doode lien', Tweede Jaarboek Geschied- en Heemkundige Kring Frans van Halewijn, Zwevegem, 1988, 4-20.

 

Penneman, T. Heksenprocessen in Vlaanderen, inzonderheid in het land van Waas 1538-1692, Annalen van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, 79 (1976), 5-136.

 

Piot, C (ed.). Vlaamsche Kronyk, Chronicques de Brabant et de Flandre, Brussel, 1879, 577, 756, 805-809 en 832-833, 836, 838-840.

 

Potvin, C. Albert et Isabelle: Fragments sur leur règne, Brussel, 1861, 249-296.

 

Proost, J. Recherches historiques sur le souverain baillage de Flandre, Messager des sciences historiques ou archives des arts et de la bibliographie de Belgique, Gent, 1876, 259-311.

 

Rommens, D. De Moense heksenspreuk in breder perspectief.” 988-1988. 1000 jaar Moen, Moen, 1989, 31-46.

 

Ruyssche, K. Kinderen betooverd en onttooverd te Brugge, Biekorf, 40 (1934), 73-76.

 

Ryserhove, A. Heks uit Sint-Joris verbrand in 1468, Heemkundige Kring Bos en Beverveld. Jaarboek, Oedelem, 1985, 112-113.

 

Stalpaert, H. Toverije in het Brugse Vrije, Brugge, 1950, 99 pp.

 

Strubbe, E. Verfkuipen onttooveren, Biekorf, 36 (1930), 181.

 

Strubbe, E. Een bijgeloovig soldaat, Biekorf, 36 (1930), 326-327.

 

Strubbe, E. Koeien onttooveren, Biekorf, 37 (1931), 151-154.

 

Strubbe, E. De keerne onttooveren, Biekorf, 37 (1931), 281-283.

 

Strubbe, E. Peerden onttooveren, Biekorf, 38 (1932), 120-122.

 

Strubbe, E. Hoe een Tieltenaar in 1684 zijn ziel aan den duivel verkocht, Biekorf, 40 (1934), 298-301.

 

Strubbe, E. Zwarte Kunst te Brugge in 1544, Volkskunde, 55 (1954), 97-107.

 

Taverne ter Sud, CH. Hazebrouck depuis son origine jusqu'à nos jours, Hazebrouck, 1890, 236-249.

 

Terry, M. Devotie en magie voor het bekomen van een gelukkige bevalling in het 17de-eeuwse bisdom Brugge, Biekorf, 90 (1990), 175-182.

 

Tillie, W. en Vandenberghe, H. Hekserij en heksenproces te Poperinge, Aan de Schreve. Driemaandelijks tijdschrift van de kring voor heemkunde voor Poperinge en omliggende gemeenten, 7 (1977), 1-18.

 

Tillie, A. Tovenares actief in Poperinge?, Aan de Schreve. Driemaandelijks tijdschrift van de Kring voor Heemkunde voor Poperinge en omliggende gemeenten, 17 (1987), 21-22.

 

Van Acker, J. Veurne niet 'de' West-Vlaamse heksenstad?, Biekorf, 100 (2000), 102-106.

 

Vanacker, L. Hoog bezoek in de Westhoek, Koksijde, 1997, 128-132.

 

Vanacker, L. Pieter van Daele, ketter en duivelbezweerder, Biekorf, 92 (1992), 72-75.

 

Van Damme-Lostrie, C. Te Laarne op het zand zijn de heksen verbrand, Hekserij in Laarne op het einde van de 16de eeuw en in het begin van de 17de eeuw, Volkskunde, 82 (1981), 68-91.

 

Van Damme D. en Lostrie C. De heksenprocessen van Laarne, Castellum, 1/4 (1984), 5-8.

 

Van Damme D. en Lostrie C. Het toneel van de heksenvervolging te Laarne, Castellum, 2/1 (1985), 10-13.

 

Van Damme D. en Lostrie C. De jacht op heksen, Castellum, 3/1 (1986), 8-10.

 

Van Damme D. en Lostrie C. Het proces van de baljuw en de beul, Castellum, 3/2 (1986), 6-10.

 

Van Damme D. en Lostrie C. De duivel ontmaskerd, Castellum, 3/3 (1986), (ongepagineerd).

 

Van Damme D. en Lostrie C. Kasteel van Laarne. September-mei 1608. Het proces van Lieven Lammens, schepen van Laarne, gevangen wegens toverij, Castellum, 5/2 (1988), 37-42.

 

Van den Berghe, H. Schreefjes. Crime van Toverie (proces 1597), Aan de Schreve. Driemaandelijks tijdschrift van de kring voor heemkunde voor Poperinge en omliggende gemeenten, 19 (1990), 47-48.

 

Vandenbussche, E. Procès de sorcier à Bailleul (1659), La Flandre. Revue des Monuments d'Histoire et d'Antiquités, 4 (1872-1873), 291-395.

 

Vandenbussche, E. Analectes pour servir à l'histoire de la sorcellerie en Flandre, La Flandre. Revue des Monuments d'Histoire et d'Antiquité, 7 (1875), 319-348.

 

Vandenbussche, K. Jacquemine Cambier, een Eernegemse heks, Ernigahem. Handelingen van de Kring voor Geschied-, Heem- en familiekunde, 9 (1990), 51-60.

 

Vandepitte, G. Toverij in Lissewege en ... de Europese politiek. 1594-1596, Rond de Poldertorens, 23 (1981), 109-122.

 

Vandepitte, G. Van Heksen en de Bozen vijand. Processen 1608-1792 te Brugge, Rond de Poldertorens, 22 (1980), 45-56, 99-118, 147-178; 23 (1981), 5-16, 135-156; 24 (1982), 9-22, 127-137; 26 (1984), 23-40, 51-58, 125-140, 157-173; 27 (1985), 1-18, 65-77, 115-131, 139-151.

 

Vandewiele, A. 250 jaar geleden gebeurde de drievoudige kindermoord te Zwevezele op driekoningendag 1737, De Roede van Tielt, 18 (1987), 2-18.

 

Van Gaver, J. Kerkelijke vonnissen afgelezen te Ruiselede 1691-1770, Biekorf, 48 (1947), 91-92.

 

Van Gennep, A. Le Folklore de la Flandre et du Hainaut français, Paris, 1935-1936, 563-610.

 

Van Gerven, R. Van een 'tooveresse' en een 'geselende' pastoor. Margriet Van Duyse en Pastoor Johannes Dhauwe van Kallo (1673-1680), Land van Beveren, 11 (1968), 21-36.

 

Van Haver, J. Nederlandse Incantatieliteratuur. Een gecommentarieerd compendium van Nederlandse bezweringsformules, Gent, 1964, 326-402.

 

Van Haver, J. Bezwering, recepten en zg. liefdestover uit een 17de eeuws handschrift, Volkskunde, (67) 1968, 189-202.

 

Van Haver J. In het nomansland tussen 'geloof' en 'bijgeloof': hekserij, toverij, exorcisme en bezwering, Volkskunde, 82 (1981), 3-21.

 

Vanhemelryck, F. Bijdrage tot de studie van de heksenwaan in de Zuidelijke Nederlanden van de 15de tot de 17de eeuw, Volkskunde, 81 (1980), 31-42.

 

Vanhemelryck, F. Heksenprocessen in de Nederlanden, Leuven, 1982, passim.

 

Vanhemelryck, F. Het gevecht met de duivel. Heksen in Vlaanderen, Leuven, 1999, passim.

 

Van Hernighem, A. Beschryvinghe der stad Ieper, Kortrijk, Stadsbibliotheek, Handschrift, 296, 7, 124-127, 145 en 148-149.

 

Van Werveke, A. Tooveraars en waarseggers in de XVe en in de XVIe eeuw, Tijdschrift voor Nederlandse Folklore, 9 (1896-97), 11-140.

 

Van Werveke, A. Gedenkbladen uit het leven onzer voorouders, Gent, 1936, 19-23.

 

Vanysacker, D. Heksenprocessen in de stad Brugge, XVIde-XVIIde eeuw, Licentiaatsverhandeling KU-Leuven, Leuven, 1985.

 

Vanysacker, D. Heksenprocessen in de stad Brugge, 16de-17de eeuw, De Leiegouw, 28 (1986), 435-442.

 

Vanysacker, D. Bisschop Matthias Lambrecht en een geval van hekserij in 1596, Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming “Société d'Emulation” te Brugge, 124 (1987), 71-75.

 

Vanysacker, D. Hekserij in Brugge. De magische leefwereld van een stadsbevolking (16de-17de eeuw), Brugge, 1988.

 

Verpompe, R. Voor de Brugsche vierschaar. Losse aanteekeningen over het strafrecht in de XVIde eeuw, Biekorf, 46 (1938), 259-266.

 

Vermeersch, D. Was Jeanne Panne dan toch geen heks?, Graningate, 16 (1984), 213-237.

 

Viaene, A. Den Temst draeijen, Biekorf, 36 (1930), 201-204.

 

Viaene, A. Van de draaiende zeef, Biekorf, 36 (1930), 280-282.

 

Viaene, A. Een heksenproces te Nieuwpoort 1611, Biekorf, 50 (1949), 64-67.

 

Viaene, A. Oude bezweringen tegen kanker, brand en koorts, Biekorf, 56 (1954), 162-164.

 

Villette, P. La sorcellerie dans le Nord de la France du milieu du XVème siècle à la fin du XVIIème siècle, Mélanges de Science Religieuse, 13 (1956), 39-62 en 129-156.

 

Villette, P. La sorcellerie dans le Nord de la France du milieu du XVe siècle à la fin du XVIIIe, Guetteur wallon (Namur), 1958, 96-132.

 

Villette, P. La sorcellerie et sa répression dans le Nord de la France, Parijs, 1976.

 

Vlaemynck, J. Het Rechtswezen in het oude Diksmuide, 'Den Dyzere' tussen de Knocke en Scorebacke, 2 (1983), 76-78.

 

C. Vleeshouwers en M. Van Melkebeek, Registres de sentences de l'officialité de Cambrai (1438-1453), Brussel, 1998, 316.

 

M. Vleeschouwers-Van Melkebeek, Compotus sigilliferi curie Tornacensis. Rekeningen van de officialiteit van Doornik (1429-1481), Brussel, 1998, I, 35, 201, 298, 419, 466 en 470, II, 947, 988 en 1047.

 

Wouters-Ceuppens, G. Iets over de historische heks, Volkskunde, 55 (1954), 138-141