U bent hier: Home / Permanente Vorming / UDL / KORTE GESCHIEDENIS

KORTE GESCHIEDENIS

Korte geschiedenis

De Site van KU Leuven Kulak is gelegen op Hoog Kortrijk, bij de Pietjepatersbeek in de omgeving van het Vlasmuseum. Hier komen 55- plussers naar toe om:
- hoogstaande voordrachten over eigentijdse onderwerpen door eminente sprekers bij te wonen
- in gezellige en ontspannen sfeer vrienden en bekenden terug te vinden bij een kop koffie of een drankje
- mogelijks een ééndagsreis mee te maken door UDL georganiseerd.

ONTSTAAN VANAF DE JAREN 1970

* TOULOUSE (Fr): In 1973 startte prof. Pierre Vellas de 'Université du troisième âge'
ook voor niet-universitair geschoolde senioren.
* Vlaanderen nam die gedachte over en startte met de 'Universiteit Derde Leeftijd'.
De toenmalige rector, Mgr. Maertens, begon ermee in Kortrijk in 1975. In West-Vlaanderen was kort nadien Brugge aan de beurt en zowat 20 jaar later ook Roeselare. Elders in Vlaanderen werden analoge verenigingen opgestart, dikwijls met verschillende benamingen. In Leuven (de KU Leuven) , in Brussel (de toenmalige KUB), in Diepenbeek (het LUC) en op meerdere andere plaatsen bevinden zich nu zusterverenigingen met wie wij goede relaties onderhouden.

VERSCHILLENDE DOELSTELLINGEN
* Sommige afdelingen beperken zich tot het organiseren van voordrachten
* Andere bieden daarnaast ook nog sport-, toneel-, en hobbysessies en zelfs één- en meerdaagse reizen.
* In Kortrijk, waar seniorenclubs allerhande bestaan, houden wij het bij 12 voordrachten,
een herfstseminarie (samen met het P.U.C) en een culturele uitstap in de lente.
Sedert kort komen hier ook een paar activiteiten bij in samenwerking met Europe Direct (Brugge).

ONTSTAAN EN GROEI VAN UDL KORTRIJK
* 1974: Mevrouw de Naeve van het 'Nationaal Verbond van Senioren' (toen 'vzw. Derde Leeftijd')
kwam met het voorstel bij de Kortrijkse burgemeester Jozef Lambrecht en schepen
Yolande Malfait-Delfosse voor het organiseren van leergangen voor senioren.
* Met dit voorstel trok men naar de rector van de Universitaire Campus.

MGR. GUIDO MAERTENS (° 21 febr. 1929, + 14 sept. 2002)
* Gewezen vice-rector K.U.Leuven,
* Rector van KU Leuven Kulak van 1972 tot juli 1991
* Onder zijn rectoraat startte de UDL in Kortrijk in de loop van het academiejaar 1975-76.
Als stichtingsdatum wordt 2 maart 1975 aangenomen.

Kulak SINDSDIEN EN TOT HEDEN GASTHEER VOOR UDL
* De Universitaire Campus stelde auditoria ter beschikking
* De rector nodigde de sprekers uit, aanvankelijk residerende professoren

HULP VAN STAD KORTRIJK: Marie-Anne Billiet
* De verdere administratie gebeurde bij de Sociale Dienst van de stad Kortrijk waar
Mevrouw Marie-Anne Billiet 20 jaar de spilfiguur was.
Ze was gedurende 22 jaar penningmeester en actief bestuurslid

TOP

BESCHEIDEN BEGIN IN 1976
* Start dinsdag 2 maart 1976 in een klein auditorium onder voorzitterschap van
Mevr. Yolande Malfait-Delfosse en in aanwezigheid van burgemeester Lambrecht en Mgr. Maertens
* Het werd een reeks van vier lezingen voor 48 leden door o.a.
- Prof. Jan Van der Veken - Mgr.Maertens - Dr. Edith Cardoen (in het 2de jaar)

HET JAAR 1977
* Er wordt geöpteerd voor een dubbele cyclus van telkens drie lessen.
* Een uitstap naar Antwerpen in het kader van het Rubensjaar.

HET JAAR 1978
* Vier thema's werden behandeld in 7 voordrachten. Eén spreker kwam van buiten Kulak.

HET JAAR 1989-90
*Vanaf nu worden twee lessenreeksen gepland: november-december en februari-maart
* Er was mogelijkheid om in te schrijven per les, per reeks of voor beide reeksen

NAAR EEN TWEEDE AULA IN 1989
* In 1989 wordt de grote aula te klein. Mevr. Braecke, dir. Alg. Beheer Kulak
schakelt een tweede aula in.
* Ir. Johan Vansteenkiste maakt er een technisch snufje van:
klank en beeld (video op scherm) simultaan ook in de tweede zaal.
 

TOP


 1995: VIERING 20 JAAR UDL - NIEUWE VOORZITTER
* In 1995 geeft mevrouw Yolande Malfait-Delfosse, die na 20 jaar voorzitterschap erevoorzitter wordt, de fakkel door aan mevrouw Edith Cardoen
* Het ledenaantal is dan opgelopen tot 635 en het aantal voordrachten tot 12 per jaar

EVOLUTIE VANAF 1995
* De administratie verhuist nu van het stadhuis naar eigen bestuur
* De ledenlijst blijft nog in de computers van de dienst "Post Academische Vorming"
(met dank aan Prof. Geert Vervaecke)
* Een eigen logo wordt in gebuik genomen
* Voorzitter E. Cardoen zoekt nieuwe medewerkers voor het bestuur met o.a. Jozef Fache, Geerard Verplancke,Gilberte De Meyer, Anna Vandoorne, Lieve Van Walleghem, Trees Deblaere, Beatrice Vercaempst.
Anna Vandoorne wordt na haar overlijden (9 augustus 2001) vervangen door
Willy Detailleur. Geert Vervaecke wordt afgevaardigde voor de campusrector.
* Zij richt ook een team op van onthaaldames:
Ludwine Claeys, Mireille Delaere, Maria Dermaux, Rose-Anne Dragon
* In die jaren ontstaat ook een reiscomité om de lenteuitstappen voor te bereiden en uit te werken met als medewerkers: Jozef Fache, Marie-Anne Billiet, Geerard Verplancke, Trees Deblaere, Willy Detailleur.

HET JAAR 2000
* We tellen 800 cursisten, 55 % mannen (t.g.o. 62 % in 1995). De vrouwen halen hun achterstand in. Het publiek wordt jonger en gemiddeld van een hoger onderwijsniveau
door vervroegde pensionering en hogere scholingsgraad
* Met de Universitaire Campus dient grondig overlegd over het gebruik van de aula's
(data niet systematisch meer op dinsdagen, maar eerder op woensdagen).

TOP

DE VERENIGING WORDT VZW. met Statuten
* De UDL-Kortrijk was tot nu toe een feitelijke vereniging. Op 21 december 2000 werden voor het eerst de Statuten voor de vzw. gepubliceerd in Het Staatsblad. De oprichters waren: Marie-Anne Billiet (RVB), Edith Dupré-Cardoen (RVB), Joseph Fache (RVB), Geert Vervaecke (Campusvertegenwoordiger) (RVB), M-Thérèse Lepoutre-Deblaere, Gilberte Opsomer- De Meyer, Anna Vandoorne, Godelieve Van Walleghem, Beatrice Vercaempst, Geerard Verplancke (RVB).
* Op 11 april 2002 verschijnt in Het Staatsblad een omwerking van de statuten en
de uitbreiding van de Raad van Bestuur met Willy Detailleur (RVB).
* Op 22 juli 2004 verschenen de gewijzigde statuten, ingediend door het bestuurslid Geerard Verplancke, om te beantwoorden aan de nieuwe wetgeving op de vzw's.
Deze documenten zijn te raadplegen op internet of klik hier op "Statuten UDL Kortrijk".

2005: VIERING 30 JAAR UDL - VERNIEUWD BESTUUR
Op maandag 7 februari 2005 vond in de Aula van 't Forum, campus KATHO, de grote feestviering plaats van 30 jaar UDL. Tijdens deze viering werd afscheid genomen van voorzitter Edith Cardoen, van ondervoorzitter de heer Jozef Fache en van bestuurslid Gilberte De Meyer. De viering bestond uit een onthaalprogramma met een visuele evocatie met foto's door bestuurslid Willy Detailleur en een muzikale sfeerschepping door The Spirits of Saint Louis. De feestzitting zelf bestond uit een afscheidsrede "Terugblik en perspectief" door afscheidnemend voorzitter Edith Cardoen. Zij stelde ook de nieuwe voorzitter, Prof. em. Marcel Joniau en de nieuwe ondervoorzitter mevrouw Erna Callier aan de leden voor. Dan volgde een optreden van illusionist Koen Bossuyt en een dankwoord door de nieuwe voorzitter. . Een mooie receptie in de KATHO-hall sloot de viering af.

Mevrouw Erna Callier vervangt de ontslagnemende Jozef Fache in het reiscomité.
In voorbereiding van het werkjaar 2005-2006 wordt mevrouw Marleen Tytgat in het najaar 2005 opgenomen in het team van de onthaaldames.
In 2006-2007 wordt mevrouw Lieve (Baert) Vandenberghe in het onthaalteam opgenomen.
In 2007-2008 wordt de heer Marc Samyn lid van de Algemene Vergadering (eerste kennismaking met de RvB op 14 mei 2007) en de heer Geert Vervaecke (Campusvertegenwoordiger) verlaat het bestuur omwille van zijn full-time taak als verantwoordelijke voor de permanente vorming in het bisdom Brugge
Mevrouw Marianne Billiet (klik) overlijdt op woe 4 juni 2008, waardoor haar functie van penningmeester openvalt.
In 2007-2008 ontstaat een nieuwe samenwerking met Europe Direct West-Vlaanderen,
die zich doorzet in 2008-2009. Dit resulteert in een jaarlijkse gratis uitstap naar het Europees Parlement te Brussel, voor het eerst georganiseerd in het voorjaar 2009. In 2009-2010 wordt een eerste lezing (Mevr. Mia Doornaert) mede door Europe Direct gesponserd. Op de bestuursvergadering van 20 oktober 2008 wordt Marc Samyn aangeduid als bestuurslid in de leegstaande plaats van Marie-Anne Billiet, met de bevoegdheid verantwoordelijke voor het reiscomité. Geerard Verplancke wordt naast secretaris ook penningmeester. Gauthier De Brabandere wordt voorgesteld als nieuw lid voor de Algemene Vergadering. Mevrouw Raïse Toch doet op 4 februari 2010 haar intrede als onthaaldame.

TOP

In 2011 verlaat mevrouw Lieve Vandenberghe het onthaalteam. Mevrouw Leen Dessein wordt opgenomen als lid van de Algemene Vergadering. Er is in dit jaar geen samenwerking met Europe Direct tot stand gekomen. Op de laatste Algemene Vergadering wordt beslist dat onze vereniging toetreedt tot het nieuwe mecenaatsprogramma van Kulak. Derhalve wordt onze vereniging gedurende de eerstvolgende 3 jaren de titel van 'Ambassadeur van Kulak' toegekend. Op 1 februari 2012 krijgt onze website (als onderdeel van de vernieuwde KU Leuven Kulak-site) een nieuwe look. Bestuurslid en webmaster Willy Detailleur zorgt voor de aanpassing.

In 2012 wordt, tijdens de Algemene Vergadering, het ontslag genoteerd van bestuurslid Geerard Verplancke (secretaris en penningmeester) en van twee leden van de Algemene Vergadering, Lieve Van Walleghem en Beatrice Vercaempst. Leen Dessein (tot dan toe lid van de AV) wordt opgenomen in de RvB en krijgt de functie van secretaris toegewezen. Marc Samyn, bestuurslid verantwoordelijk voor het Reiscomité, wordt de nieuwe penningmeester. In de loop van de daaropvolgende maand wordt Karel Platteau aanvaard als lid van de AV.

In 2013 wordt, tijdens haar zitting van 25 oktober en op voorstel van de RvB, de Algemene Vergadering uitgebreid met 2 nieuwe leden: prof. André Watteyne en mevr. Violette Braecke. Tegelijk worden deze beide, samen met een derde persoon, dhr. Karel Platteau, die totnogtoe lid was van de A.V., vanaf deze datum opgenomen als nieuwe leden van de RvB. Karel Platteau krijgt als taak toegewezen de verantwoordelijkheid voor het organiseren van het jaarlijks Lenteseminarie.

In 2014, t.g.v. de Algemene Vergadering van 24 oktober, neemt Trees Deblaere ontslag als lid van de AV en verantwoordelijke voor het onthaal. Trees is op dat ogenblik het oudste bestuurslid met 20 jaren dienst. Haar wordt de titel van erebestuurslid toegekend. Zij wordt in die functies opgevolgd door Marleen Tijtgat, die tot dan optrad als onthaaldame. Leen zal als woordvoerder voor de onthaalploeg fungeren in de schoot van de RvB.

In ditzelfde jaar wordt, in de vorm van een studentenproject aan het VHTI (Vives) en aangestuurd door Marc Samyn en Willy Detailleur, een totaal nieuwe software ontwikkeld en geïmplementeerd voor onze ledenadministratie. Dit project wordt ook in de volgende jaren bijgewerkt en aangepast aan de UDL-administratieve behoeften.  Op 24 oktober 2014 tellen we 900 betalende en 79 ereleden. Het ambassadeurstatuut van onze vereniging bij de Kulak wordt voor nogmaals 3 jaar verlengd.

 Op 29 mei 2015 overlijdt, op 91-jarige leeftijd, onze Erevoorzitter mevr. Yolande Malfait-Delfosse. Zij heeft onze vereniging van 1975 tot 1995 bestuurd. Haar uitvaartplechtigheid, heeft plaats op vrijdag 5 juni 2015 om 11 uur in de O.L.V.-kerk in Kortrijk.

In 2015 neemt bij de 40-jarige feestviering op 18 februari Prof. Marcel Joniau, na 10 jaar voorzitterschap, ontslag en wordt erevoorzitter. Prof. André Watteyne neemt het roer als nieuwe voorzitter over.  .Mevrouw Francine Robijns komt vanaf het werkjaar 2015-2016 (30 septembet 2015) definitief bij het onthaalteam. 

In het werkjaar 2016-2017 is
mevr. Nelly Degroote de nieuwe aanwinst voor het onthaalteam. Haar zus Mevr. Christiane Degroote doet in hetzelfde jaar haar intrede bij het onthaalteam terwijl Rose-Anne Dragon eervol ontslag neemt.
 terug menu