U bent hier: Home / Lichaamsdonatie

Lichaamsdonatie

Door uw lichaam af te staan voor onderwijs en onderzoek bewijst u het wetenschappelijk onderzoek en de medische opleiding een belangrijke dienst. Hieronder vindt u meer uitleg met betrekking tot het schenken van uw lichaam aan de wetenschap.


Testamentaire beschikking

Om na uw overlijden uw lichaam te schenken aan de wetenschap, dient u een testamentaire beschikking in tweevoud in te vullen, te dateren en te ondertekenen. Dit testament hoeft niet bij een notaris opgemaakt te worden. U kunt hiervoor gebruik maken van het door de universiteit opgestelde formulier. Eén exemplaar dient u zelf te bewaren of aan uw nabestaanden toe te vertrouwen. Het tweede stuurt u naar de afdeling Anatomie van de Kulak.

Op het moment dat wij van u uw testamentaire beschikking ontvangen, krijgt u hiervan een bevestiging toegestuurd samen met een kaartje met onze gegevens en wat te doen bij overlijden. Bewaar dit kaartje bij uw identiteitskaart in uw portefeuille.

De uitvoerders van uw testament zijn meestal de nabestaanden. Het is daarom belangrijk dat zij op de hoogte zijn van uw voornemen. U kunt best uw testamentaire beschikking en de informatie betreffende lichaamsdonatie bewaren bij de persoonlijke papieren die van belang zijn voor uw nabestaanden bij overlijden. Bent u alleenstaande, dan kan eventueel een kopie van beide documenten bezorgen aan uw huisarts of andere vertrouwenspersoon.

U vindt de testamentaire beschikking in de brochure die u hier kunt downloaden.

Top

 

Algemene informatie

Voor lichaamsdonatie wordt geen vergoeding uitgekeerd.

Na vrijgave van het lichaam kan de familie vrij kiezen voor een begrafenis of crematie op de door hen gekozen locatie en wijze. Deze kosten worden door de familie gedragen.

Indien er bij de wilsbeschikking de optie begraven of cremeren door de universiteit werd aangeduid, zal er voor wilsbeschikkingen ondertekend na 1 januari 2013 een forfaitair bedrag van 485€ (richtprijs 2015) worden gefactureerd. Dit bedrag dient als tegemoetkoming in de begraaf- of crematiekosten.

De universiteit zal autonoom beslissen of het lichaam kan worden aanvaard. Dit zal afhangen van de jaarlijkse behoefte aan lichamen en van het aantal dat op het ogenblik van overlijden al is opgenomen. De universiteit heeft het recht om het lichaam na overlijden niet te aanvaarden. Het is daarom belangrijk dat de nabestaanden op de hoogte zijn van deze voorwaarden.

De universiteit kan geen lichamen aanvaarden:

 • die zwaar zijn beschadigd na een recent ongeval of een operatieve ingreep omdat de gevolgde conserveringsmethoden dan niet kunnen worden toegepast;
 • waarop een medico-legale autopsie zou moeten uitgevoerd worden;
 • van personen overleden in het buitenland;
 • die langer dan 48u voorafgaand aan de melding zijn overleden;
 • die besmet zijn met zware infecties zoals HIV of hepatitis C.

Indien de universiteit het lichaam niet aanvaardt, wordt de familie zo snel mogelijk van deze beslissing op de hoogte gebracht.

De universiteit zal bij voorkeur lichamen aanvaarden van personen overleden binnen de (ruime) regio West-Vlaanderen. Donoren woonachtig buiten deze regio, raden wij aan contact op te nemen met het Vesalius Instituut-Vaardigheidscentrum Anatomie via http://med.kuleuven.be/nl/geneeskunde/vc/anatomie/index.htm

Top

 

 Praktische richtlijnen bij overlijden
 1. Verwittig zo snel mogelijk de afdeling Anatomie op het nummer +32 56 24 62 45 en geef volgende gegevens op:
  - Naam en voornaam van de overledene
  - Datum, plaats en tijdstip van overlijden
  - Contactgegevens van nabestaanden
  Onze dienst zal u zo snel mogelijk laten weten of het lichaam kan aanvaard worden en wanneer lichaam kan opgehaald worden door onze begrafenisondernemer. Er wordt altijd voldoende tijd voorzien om de familie afscheid te laten nemen van de overledene.
 2. Het overlijden wordt wettelijk vastgesteld door een arts. Indien de overledene achteraf zal gecremeerd worden dan is er een bijkomend attest van deze arts nodig.
 3. De aangifte van het overlijden bij de Burgerlijke Stand van de stad of gemeente waar de persoon overleden is dient door de nabestaanden te gebeuren. U kunt best eerst telefonisch contact opnemen met de Burgerlijke Stand om te vragen welke documenten u hiervoor dient mee te nemen.
 4. Vraag bij de Burgerlijke Stand van de gemeente van domicilie van de overledene:
  - Het verlof tot vervoer van het stoffelijk overschot
  - Het verlof tot begraving of crematie
  - De laatste wilsbeschikking
  Voor personen overleden in de gemeente Kortrijk is een verlof tot vervoer en begraving niet noodzakelijk.
 5. Bezorg alle documenten aan de begrafenisondernemer van de Kulak bij het afhalen van het stoffelijk overschot.
 6. Bij overlijden tijdens een (verlengd) weekend waarbij het lichaam niet onmiddellijk kan overgebracht worden naar de Kulak, dient het lichaam koel bewaard te worden. Dit kan in het mortuarium van het ziekenhuis of in een funerarium van een lokale begrafenis-ondernemer of instelling. Tijdens deze periode kan de familie afscheid nemen van de overledene. De kosten van dit mortuariumverblijf vallen ten laste van de familie.
 7. Het lichaam wordt op een afgesproken tijdstip opgehaald door een door de universiteit aangestelde begrafenisondernemer en vervoerd naar de Kulak (Kortrijk).

Top

 

Begraving of crematie

Het lichaam zal zo lang ter beschikking blijven van de universiteit als nodig voor het onderwijs en het onderzoek. De universiteit zal in die tussentijd geen contact opnemen met de nabestaanden van de overledene.

De contactpersoon zal worden verwittigd zodra het lichaam wordt vrijgegeven via het contactadres waarover de universiteit beschikt. Het is dan ook aangewezen het (e-mail)adres of telefoonnummer van een familielid of contactpersoon te bezorgen en elke adreswijziging door te geven.

Na vrijgave van het lichaam (meestal na een periode van 2 jaar) kan de familie of nabestaanden overgaan tot begrafenis of crematie van de overledene. Hiervoor dient de familie of nabestaanden een begrafenisondernemer aan te stellen, die dan rechtstreeks met onze dienst contact kan opnemen. Indien de nabestaanden hiervoor om bepaalde redenen niet kunnen instaan, zal de universiteit zelf de begrafenis verzorgen, op een door haar bepaalde begraafplaats en op een door haar bepaalde wijze en tijdstip.

Top

 

Nagedachtenisviering

Als teken van dank en als laatste eerbetuiging aan de overledene zal jaarlijks een eredienst plaats vinden op de Kulak, waarbij alle personen die in de loop van het voorbije jaar zijn begraven, zullen worden herdacht in bijzijn van alle studenten Geneeskunde en personeelsleden van de Groep Biomedische Wetenschappen Kulak. Enkele weken vooraf zal de familie en nabestaanden hiertoe worden uitgenodigd zodat men vrijblijvend op deze eredienst aanwezig kan zijn.

Top

 

FAQ

Hoe kan ik mijn lichaam afstaan aan de wetenschap?

Alle informatie hierover vindt u terug in onze brochure. Voor meer informatie kan u terecht op het nummer +32 56 24 62 45 of via kulak.anatomie@kuleuven.be

Waarvoor wordt het lichaam gebruikt?

Wanneer u uw lichaam na overlijden ter beschikking stelt van de universiteit, wordt het lichaam gebruikt voor medisch en wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Door het ontleden van lichamen in het kader van de opleiding Geneeskunde leren toekomstige artsen de bouw van het menselijk lichaam grondig kennen. Daarnaast worden gedoneerde lichamen ook gebruikt voor het ontwikkelen van nieuwe medische technieken en ingrepen en voor het onderzoek naar de werking van het lichaam, alsook het ontstaan en de gevolgen van gezondheidsproblemen.

Kan ik kiezen of mijn lichaam voor specifiek onderzoek zal gebruikt worden?

Neen. Het is niet mogelijk om op voorhand een keuze te maken voor welk onderzoek uw lichaam zal dienen.

Kan iedereen zijn lichaam afstaan?

Ja, vanaf 18 jaar kan iedereen de keuze maken zijn lichaam na overlijden af te staan aan de wetenschap. Er zijn geen beperkingen op het gebied van leeftijd of aandoeningen (uitgezonderd zware infectieziekten).

Kan ik orgaandonatie en lichaamsafstand combineren

U kunt u zowel opgeven voor orgaandonatie als voor lichaamsdonatie. Indien bij uw overlijden uw organen in voldoende goede staat zijn voor orgaandonatie en orgaantransplantatie, dan zal dit voorrang krijgen op lichaamsafstand voor de wetenschap. Indien de organen niet meer voldoen voor transplantatie, dan zal uw lichaam gedoneerd worden aan de universiteit, zoals vastgelegd in uw testamentaire beschikking.

Meer informatie vindt u op www.beldonor.be

Kan ik ook mijn lichaam afstaan zonder testamentaire beschikking?

Neen, u dient voor het overlijden een testamentaire beschikking op te maken in tweevoud en één exemplaar op te sturen naar de afdeling Anatomie van de Kulak. Bij overlijden wordt er steeds nagegaan of een testamentaire beschikking is opgemaakt.

Kan ik mijn testamentaire beschikking nog intrekken?

Ja, u kunt op elk moment uw testamentaire beschikking intrekken. Hiervoor neemt u contact op met de afdeling Anatomie waar zij uw testamentaire beschikking zullen vernietigen en uw naam uit het databestand verwijderen.

Kan mijn privacy gegarandeerd worden?

De gegevens van lichaamsdonoren zijn strikt persoonlijk en kunnen op geen enkele manier openbaar gemaakt worden, ook niet naar studenten toe. Enkel de bevoegde personeelsleden hebben inzage in de databank en behandelen deze gegevens met gepaste discretie.

Hoelang wordt mijn lichaam gebruikt?

Het lichaam zal zo lang ter beschikking blijven van de universiteit als nodig voor het onderwijs en het onderzoek. Dit kan variëren van enkele maanden tot enkele jaren. De universiteit zal in die tussentijd geen contact opnemen met de familie van de overledenen.

Wat moet mijn familie doen na mijn overlijden?

Alle informatie vindt u terug in onze brochure.

Wanneer moet mijn lichaam overgebracht worden naar de universiteit

We vragen steeds om na overlijden zo snel mogelijk contact op te nemen met de universiteit. Zo is er voldoende tijd om alle praktische regelingen te treffen. Uiteraard willen wij ook voldoende tijd geven aan de nabestaanden om afscheid te nemen. Dit kan in het mortuarium van het ziekenhuis, of in een funerarium van een lokale begrafenisondernemer of instelling. De kosten van dit mortuariumverblijf vallen ten laste van de familie.

Kan er een begrafenisceremonie plaatsvinden?

Ja. Een begrafenisceremonie kan op vrij een conventionele manier gebeuren, echter zonder het stoffelijk overschot. In samenspraak met de familie en de begrafenisondernemer kan er eventueel geopteerd worden voor een foto.

Wat gebeurt er wanneer mijn lichaam wordt vrijgegeven?

De nabestaanden worden op de hoogte gebracht van vrijgave van het lichaam en worden gevraagd om een begrafenisondernemer aan te stellen voor het uitvoeren van de begrafenis of crematie. Deze begrafenisondernemer kan rechtstreeks contact opnemen met de afdeling Anatomie voor praktische afspraken i.v.m. transport van het stoffelijk overschot.

Indien de nabestaanden om bepaalde redenen zelf niet kunnen instaan voor de begrafenis, dan zal dit worden geregeld door de universiteit en de door haar aangestelde begrafenisondernemer. Het stoffelijk overschot zal dan begraven worden op de begraafplaats ‘Hoog Kortrijk’ in een gemeenschappelijk graf zonder concessie dat 18 jaar behouden blijft en daarna wordt ontgraven.

Top

 

Contact

Anatomie
Groep Biomedische Wetenschappen Kulak
Etienne Sabbelaan 53
8500 Kortrijk

Tel.: +32 56 24 62 45
Fax.: + 32 56 24 69 97
kulak.anatomie@kuleuven.be